Algemene voorwaarden

(Algemene voorwaarden, versie 2021; gepubliceerd op 01/05/2021 en sindsdien van kracht)

 

1. Identiteit van de ondernemer

Y&Y BV
Oude Mechelbaan 34B,
2220 Heist-op-den-Berg, België

 

Tel. +32(0)479/23.26.83
E-mail: info@littletreasures.be
BTW nr.: BE0742.576.669


2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Little treasures en op elke tot stand gekomen overeenkomst. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Little treasures zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

Door een bestelling te plaatsen via Little treasures aanvaardt u deze voorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Little treasures behoudt het recht de voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de voorwaarden zullen van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.


3. Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld, het aanbod is steeds vrijblijvend. Alsook heeft Little treasures het recht om het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat steeds een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De beschrijving is steeds voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Little treasures gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Alsook zijn alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod een indicatie en kunnen deze geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De rechten en verplichtingen die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden betreffen in het bijzonder:
- de prijs in euro (€), incl. BTW;
- de eventuele kost van de verzending;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.


4. De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden door de consument.

Indien de coument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Little treasures de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Little treasures is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Little treasures treft technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.

Little treasures zal uiterlijk bij levering van het product de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen meesturen: - de plaats waar de consument met klachten terecht kan; - de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, met duidelijke melding inzake het uigesloten zijn van het herroepingsrecht - de informatie over garanties en bestaande service na verkoop - de prijs met inbegrip van BTW van het product, de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; - de vereisten voor opzegging van de overeenkomst;


5. Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten bij Little treasures heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag die volgt op de levering van het product.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Producten worden ongebruikt en vergezeld van de originele labels, binnen de 15 dagen en op eigen risico, kosten teruggestuurd naar Little treasures - Oude Mechelbaan 34B, 2220 Heist-op-den-Berg, België.


6. Uitsluiting herroepingsrecht

Little treasures kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten die tot stand zijn gebracht met specificaties van de consument. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien dit duidelijk in het aanbod of tijdig voor het sluiten van de overeenkomst werd vermeld.


7. De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten/en of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW en exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden eveneens per stuk, tenzij anders aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van de bestelling worden vermeld. Little treasures behoudt zich het recht voor de prijzen van de producten en hun productinformatie ten allen tijde te wijzigen/corrigeren.


8. Verzendkosten

8.1. België

Bestellingen vanaf €75,00 worden gratis verzonden. Voor een bestelling lager dan €75,00 betaal je bij thuislevering €4,95. De verzendkosten worden geruime tijd voordat de overeenkomst wordt gesloten vermeld.


8.2. Nederland

Bestellingen vanaf €75,00 worden gratis verzonden. Voor een bestelling lager dan €75,00 betaal je bij thuislevering €5,95. De verzendkosten worden geruime tijd voordat de overeenkomst wordt gesloten vermeld.


9. Levering en uitvoering

Little treasures zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt steeds het adres dat de consument aan Little treasures heeft bekend gemaakt. Little treasures kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het foutief doorgeven van leveringsadressen. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend. Deze worden louter als aanwijzing gegeven. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, met uitzondering van opzettelijke vertraging.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Bij verkoop aan retailers wordt er een leveringstermijn van 3-4 weken in acht genomen tenzij anders vermeld.


10. Privacy

10.1. Cookies

Little treasures maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit kleine stukjes informatie die worden opgeslagen op het systeem van de consument. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht u toch willen bestellen, verzoeken wij u ons te contacteren via het contactformulier.

 

10.2. Gegevensbescherming

Uw persoonlijke gegevens worden door ons in alle vertrouwelijkheid verwerkt. Dit wil zeggen dat de persoonsgegevens die wij verzamelen, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving, die niet toegankelijk is voor derden.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U heeft ten allen tijde recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan

Little treasures,
Oude Mechelbaan 34B,
2220 Heist-op-den-Berg, België
of via e-mail (info@littletreasures.be) gratis uw persoonsgegevens opvragen.

 

11. Waarborg

Little treasures beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Little treasures staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Little treasures is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

 

12. Overmacht

Little treasures is overigens niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze controle.

 

13. Contactegegevens

Indien u vragen heeft kan u ten allen tijden contact met ons op nemen via het contactformulier of per e-mail (info@littletreasures.be).

 

14. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.